h

Toch motie Gentech

11 oktober 2011

Toch motie Gentech

De vorige motie over dit onderwerp (29 september) werd te elfder ure ingetrokken.
Tijdens de raadsvergadering van 20 oktober aanstaande zal de SP fractie een herziene motie betreffende gentechnologie indienen.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE

Onderwerp: ongewenst-verklaring van genetisch gemanipuleerde gewassen (ggg’s)

De raad van de gemeente Raalte, in vergadering bijeen op 20 oktober 2011

overwegende dat

1. uit vele publicaties rond dit onderwerp, waaronder de documentaire De wereld volgens Monsanto, blijkt dat genetisch gemanipuleerde gewassen grote nadelige gevolgen hebben/kunnen hebben voor mens en milieu;
2. het daaraan verbonden gebruik van gewasverdelgingsmiddelen de resistentie tegen die middelen bij de te bestrijden gewassen op een verontrustende wijze verhoogt;
3. resistentie ook reeds is vastgesteld bij zeer schadelijke insecten zoals de maïswortelboorder;
4. door kruisbestuiving de ecologische landbouw op een onevenredige wijze wordt benadeeld;
5. als gevolg van de aanwezigheid van genetisch gemanipuleerde gewassen ongewenste besmetting plaatsvindt van natuurlijke bijenhoning, met alle gevolgen van dien voor de bijenhouders;
6. er op grond van al deze zekerheden, maar vooral ónzekerheden, grote maatschappelijke zorgen zijn over de gevolgen van de aanbouw van genetisch gemanipuleerde gewassen

verklaart dat,

1. zolang geen zekerheid bestaat omtrent de nadelige gevolgen van genetisch gemanipuleerde gewassen, voorlopig geen gentechlandbouw op het grondgebied van de gemeente Raalte gewenst is;
2. de Gemeente Raalte zich daarmee aansluit bij de vele Europese landen, deelstaten, provincies en gemeenten die een dergelijke verklaring reeds eerder hebben afgegeven;

en gaat over tot de orde van de dag

De fractie van de SP

U bent hier