h

SP komt belofte na, maar anderen laten het er bij zitten

13 februari 2010

SP komt belofte na, maar anderen laten het er bij zitten

Bewoners van recreatiewoningen voelen zich onheus bejegend door de gemeente bij de permanente bewoning van hun recreatiewoning.
Naar aanleiding van de SP-discussieavond in Heino in november vorig jaar heeft de SP twee maanden zitten te trekken aan andere partijen om met een gezamenlijk voorstel te willen komen. Voor de raadsverkiezingen zou dat dienen te gebeuren. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. diende de SP hierover een motie in die van te voren aan alle fracties was verstuurd. De tekst van de motie en wat anderen er van vonden leest u hieronder.

Bron: besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2010

Harry raadslid Harry van Kampen

De fractie van SP dient de volgende motie in:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE
(PACT VAN DE VELDHOEK)

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

Onderwerp: bestemmingsplan buitengebied

De raad van de gemeente Raalte, in vergadering bijeen op donderdag 28 januari 2010

- overwegende dat

  • de gemeente Raalte sinds 2004 beschikt over een Plan van Aanpak: Handhaving onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven;
  • de gemeente is gestart met de daadwerkelijke handhaving;
  • bewoners van recreatiewoningen met vertegenwoordigers van alle politieke partijen van gedachten hebben gewisseld over dit handhavingsbeleid op een discussieavond in november 2009;
  • gemeentelijke handhaving kan wijzigen wanneer de Raad het College een andere opdracht geeft;
  • politieke partijen de toezegging hebben gedaan om voor de raadsverkiezingen met een mogelijke oplossing te komen voor de ongewenste gevolgen van het huidige handhavingsbeleid;
  • door een persoonsgebonden gedoogbeschikking, voor hen die nu niet voldoen aan de criteria van het handhavingsbeleid, veel van de ongewenste gevolgen van het huidige handhavingsbeleid kunnen worden voorkomen;
  • handhavingsbeleid een middel en geen doel op zich is;
  • zinvol handhavingsbeleid strikt en onmiddellijk dient te worden ingezet;
  • in bovengenoemde situatie hier in onvoldoende mate sprake van is;
  • in het binnenkort vast te stellen nieuwe bestemmingsplan buitengebied nieuwe criteria over bewoning van recreatiewoningen op te nemen, waardoor handhavingsbeleid zinvol wordt.

  - spreekt uit

  In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied criteria op te nemen waardoor ongewenste gevolgen van het huidige handhavingsbeleid worden voorkomen voor bewoners van recreatiewoningen .

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Socialistische Partij

  Harry van Kampen

  Forum(30/11/2009)

   
  Raadsleden(30/11/2009)

  Mw. Hoge legt een stemverklaring af inhoudende dat de motie ons onduidelijk is en dat hebben we van tevoren ook gezegd. We hebben gevraagd om uitleg, maar daar is de SP nu op dit moment niet meer toe in staat omdat ze geen spreektijd heeft. We betreuren het dat ze de motie niet even willen aanhouden tot de volgende keer dus er zit ons niks anders op dan hier tegen te stemmen.

  De heer Oostewechel legt een stemverklaring af inhoudende dat voor ons de motie eigenlijk ook niet duidelijk is en we kunnen de strekking er van ook nog niet overzien, dus we zullen de motie niet steunen.

  De heer Den Daas legt een stemverklaring af inhoudende dat hij het eeuwig zonde vindt dat de SP-fractie deze motie nu vanavond indient, want ik geef hetzelfde antwoord als de vorige sprekers. Er zijn nog zoveel onduidelijkheden dat ik hier niet zonder meer mee kan instemmen.

  De heer Lourenssen legt een stemverklaring af inhoudende dat de SP-fractie erg voor de motie is, omdat we ’t er op een avond over hebben gehad dat we iets zouden willen veranderen. De tekst is ook om deze reden zo gesteld dat het vrijheden laat aan anderen op een later moment daar inhoudelijk op in te gaan, maar als niemand komt met een voorstel heeft de SP gemeend wel met een voorstel te komen, want dat is een belofte die wij hebben toegezegd en die we graag wilden waarmaken en als anderen vinden dat er andere opties mogelijk zijn dan nodig ik iedereen uit alsnog met andere voorstellen te komen. Dit is wat wij dachten dat haalbaar zou moeten zijn en dat is de reden waarom we deze motie hebben gemaakt, ingediend en ook vanavond handhaven en daarom stellen we deze motie dus ook voor.

  De motie wordt verworpen met de aantekening dat de fractie van SP geacht wil worden voor de motie gestemd te hebben.

U bent hier