h

Tweede meespreekavond SP Raalte over verkiezingsprogramma 2010

10 april 2009

Tweede meespreekavond SP Raalte over verkiezingsprogramma 2010

Ook tweede meespreekavond groot succes

Onderwijs en Educatie, Kunst en Cultuur

“De gemeentelijke begroting 2009 getuigt evenmin als het bestuursakkoord van veel visie op Onderwijs, Educatie, Kunst en Cultuur. Des te meer reden voor de SP om hier duidelijk positie te kiezen,” zo opende de gespreksleider gisteravond de meespreekavond over deze onderwerpen voor het verkiezingsprogramma gemeenteraad 2010. De vaste groep actieve SP-leden en –sympatisanten stortte zich weer met verve op de voorstellen die door voorbereidingscommissies waren geformuleerd.
Het probleem van de “grote scholengemeenschappen” leidde tot soms heftige discussies, want wat is “groot”, en hoeveel ruimte heeft een gemeente binnen de landelijke voorschriften? De commissie kreeg als opdracht mee nader in te gaan op de wenselijk geachte relatie tussen basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Verder lag er een voorstel om de gemeente actiever te laten zijn om scholen aan te sporen een strikter anti-pestbeleid te voeren. Sommigen vroegen zich af of dat wel op de weg van de gemeente ligt. Het voorstel om de vrijwillige ouderbijdrage maar helemaal af te laten schaffen ondervond niet algemene bijval, daarentegen waren de meeste aanwezigen ingenomen met het idee het schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts weer in te voeren.
Andere interessante punten uit de voorstellen waren: opvoedingsondersteuning, de taak van de Centra voor Jeugd en Gezin, en het alcoholbeleid. De commissie is naar huis gestuurd met talloze waardevolle amendementen en aanvullingen en komt in het najaar terug met herziene en uitgebreide voorstellen.
Na de pauze kwamen de onderwerpen Kunst en Cultuur aan de orde. De gespreksleider wees er tot grote hilariteit van de aanwezigen op dat in de begroting 2009 het begrip “kunst” voornamelijk voorkwam in de samenstelling “kunstgras”. Ook het begrip cultuur komt in die begroting nauwelijks als zelfstandige grootheid te voorschijn. Het voorstel om de begrippen Kunst en Cultuur goed van elkaar te onderscheiden en afzonderlijk te behandelen, dus niet onder de paraplu van “welzijn” werd unaniem aanvaard. Bij de uitwerking zou men zich laten leiden door de provinciale cultuurnota waarin een 14 tal aandachtsgebieden worden genoemd. . In het nieuwe bestuursakkoord moeten die elementen dan ook expliciet aanwezig zijn en als specifieke portefeuilles voor een wethouder worden beschouwd en genoemd.
Interessante aspecten waren o.m. het Hoftheater, het Nijenhuis, en het Amfitheater in Luttenberg. Met name de gang naar het Hoftheater zou aanzienlijk vergemakkelijkt moeten worden. Ook wilde men de aanstelling van de cultuurmakelaar bestendigen en in omvang doen toenemen. (Inter)regionale culturele festivals op het gebied van theater, dans en muziek moeten als kleinschalige evenementen bevorderd worden (de gespreksleider droomde zelfs al hardop van een Brechttraditie in Lutenberg naar het voorbeeld van de Shakespearetraditie in Diever, maar dat bleef voor zijn rekening). In de zomermaanden moet Raalte een cultuurdorp worden met “kunst op straat”, en uiteraard moeten initiatieven uit de bevolking met kracht ondersteund worden.
Het was duidelijk dat de problemen rond kunst en cultuur de welwillende en enthousiaste aandacht genoten van de aanwezigen, en als het aan hun ligt, dan wordt Raalte in de nieuwe raadsperiode een bruisend cultuurhart.
Om 10.00 sloot de gespreksleider de wel zeer levendige vergadering. Na sluitingstijd peilde hij wie er belangstelling zouden hebben om mee te werken aan een politiek getint oudejaarscabaret waarin de plaatselijke politiek eens goed op de hak zou kunnen worden genomen (als vrolijke pendant van het ernstige zwartboek). Wel, belangstelling genoeg. Andere belangstellenden kunnen zich alsnog melden.
Wie de stukken van deze meespreekavond nog wil lezen en eventueel becommentarieren kan ze opvragen bij de voorzitter.
De volgende avond is 14 mei. De thema’s zijn dan Zorg en Welzijn.

U bent hier