h

Essentnota niet geheim in Raalte

29 maart 2009

Essentnota niet geheim in Raalte

De Stentor 28 maart 2009

Essentnota niet geheim in Raalte
door Raymond Korse

De gemeenteraad van Raalte voelt er niets voor om stuk­ken over de toekomststrategie van Essent geheim te houden. Op raadslid Carla Hoge van Gemeente­belangen na, besloot de voltallige raad om het verzoek tot geheim­houding dat door het college werd gedaan, niet te bekrachtigen.

Dat is opmerkelijk omdat Raalte zacht gezegd een verkrampte rela­tie heeft met geheimhouding. On­langs nog werd een informatienoti­tie over Zegge VII onder geheim­houding aan individuele raadsle­den aangeboden omdat openbaar­making zou leiden tot economi­sche schade voor de gemeente. Het leidde tot ergernis van enkele raadsleden, pas na druk van bui­tenaf werd een deel van de nota openbaar.
Een van de raadsleden die toen het felst tegen geheimhouding wa­ren, was Carla Hoge. Uitgerekend zij was nu - als enige - voor geheimhouding van de Es­sentstukken. ,, Het gaat om een stuk van een organisatie waar we aandeelhouder van zijn, dat onder geheimhouding naar alle gemeen­ten is gegaan. Dan vind ik het niet kies om dat openbaar te maken. Dat is heel iets anders dan dat je als gemeente zelf iets bedenkt en dat geheim wilt houden.’’
De informatie over Essent is voor de Raalter raad van belang omdat die moet beslissen over de ver­koop van het gemeentelijk aandeel in Essent, dat mogelijk wordt over­genomen door het Duitse RWE.
Dinsdag is daar een raadspleinses­sie over.

U bent hier